Debian image adresi:

http://www.igorpecovnik.com/2014/08/19/cubox-i-hummingboard-debian-sd-image/

Debian image sd-card üzerine yazılır. Win32DiskImager dosyası buradan indirilir. ( Sadece Windows )

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

root 1234 bilgileri ile giriş yapılır

Amerika kaynağına bağlanıyoruz.

nano /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.us.debian.org/debian wheezy main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main

Sistemi Türkçe Klavye ve Türkiye Zaman saatine göre ayarlayalım

apt-get install console-data
apt-get install console-setup
apt-get install console-locales
apt-get install keyboard-configuration

dpkg-reconfigure console-data
dpkg-reconfigure console-setup
dpkg-reconfigure console-locales
dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Ev kullanıcı oluşturalım

useradd ev
passwd ev
mkdir /home/ev
chown ev:users /home/ev
chmod -R 777 /home/ev
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade

Eğer güncellemede kernel varsa yeniden başlatıp onunla sistemin çalıştığından emin olmalıyız.

Mysql kuruyoruz

apt-get install mysql-server

Ayarlıyoruz

/usr/bin/mysql_secure_installation

mysql_install_db

nginx web server kurulumu

apt-get install nginx

service nginx start

ip adresimize bakıyoruz

ifconfig eth0 | grep inet | awk ‘{ print $2 }’

browsera yazdığımızda Welcome to nginx! yazısını görmeliyiz

nginx ayarlarını yapıyoruz

nano /etc/nginx/sites-available/default

[…]
server {
listen 80;

root /usr/share/nginx/www;
index index.php index.html index.htm;

server_name example.com;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.html;
}

error_page 404 /404.html;

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
root /usr/share/nginx/www;
}

pass the PHP scripts to FastCGI server listening on /var/run/php5-fpm.sock

location ~ .php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;

}

}
[…]

index.php listeye eklenir.

Server name kısmı ayarlanır. localhost bırakmamız yeterli

Satırın Başındaki # diez işaretini sil “location ~ .php$ {“ section

Kaydet ve çık

Dikkat: index index.php index.html index.htm; satırı “index” ile başlamalı

PHP KURULUMU

apt-get install php5-fpm php5-mysql

ayarlama yapıyoruz

nano /etc/php5/fpm/php.ini

cgi.fix_pathinfo=0

değerin 0 olması gerek. 1 durumunda yakın url ismindeki php dosyalarını tam yazılmazsa çalışmaması gerekir.

www.conf dosyasını ayarlıyoruz

nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

listen = 127.0.0.1:9000 değerini listen = /var/run/php5-fpm.sock yapıyoruz (zaten öyle olabilir)

PHPCache kuralım

apt-get install php-apc

php info dosyası yazalım

nano /usr/share/nginx/www/info.php

Servis Yeniden başlatılır

service php5-fpm restart
service nginx restart

Panel Kuralım en az ram tüketen Ajenti onu kuralım

wget -O- https://raw.github.com/Eugeny/ajenti/master/scripts/install-debian.sh | sh

Şimdide Ajenti V

apt-get install ajenti-v ajenti-v-nginx ajenti-v-mysql ajenti-v-php-fpm php5-mysql

Servisi Tekrar Başlatalım

service ajenti restart

user: root
pass: admin
https://yourip:8000

Ajenti Website kısmında ftp’nin çalışması için

apt-get install ajenti-v-ftp-pureftpd

service ajenti restart